ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Stypendium szkolne 2021/2022

„STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022”

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021 / 2022 należy złożyć do pedagoga szkolnego Moniki Lach (gab.1206, I piętro) w terminie do 14 września 2021 r. (wtorek).

 1. Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:
 • dochód od 0 zł do 130,00 zł - stypendium w wysokości 124,00 zł/m-c;
 • dochód od 130,01 zł do 528,00 zł - stypendium w wysokości 99,20 zł/m-c.
 1. Pomoc materialna przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych

o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 - go roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,                                 w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.                        Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria - czyli w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz  musi spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt. 1 (528 zł na osobę). Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 -  j.t.), za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone  w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • do dochodu nie wlicza się tzw. 500+ oraz 300+.
 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:
  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika            o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2019 r. lub oświadczenie                (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach                                   o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
  • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta                           ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń                             o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu                     ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
  • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł,   wnioskodawca może złożyć oświadczenie - przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia                   z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).                                                                  W tym roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą przygotowano dwa rodzaje oświadczeń - działalność opodatkowana na tzw. zasadach ogólnych oraz ryczałt.                                                                          Bardzo ważnym jest aby w treści oświadczeń była zawarta klauzula:                                                  „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.                                                            Wzór oświadczeń znajduje się w załącznikach - proszę go stosować.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia - wnioski takie nie będą rozpatrywane);
 • dyrektora szkoły (w takim przypadku należy we wniosku wpisać imię i nazwisko dyrektora oraz adres szkoły).
 1. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach - w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym,  w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych).
 1. Refundacja kosztów za poniesione wydatki na cele edukacyjne:

refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę. W ostateczności, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować zakupu może napisać stosowne oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Tak jak w roku ubiegłym, nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz części komputerowych. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz  instrumenty muzyczne w przypadku uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.

 1. Pouczenie:
 • rodzice ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 • stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego, należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji.
 1. Podstawa prawna.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1457 – j.t. ze zm.);
 • Uchwała nr 625/XXXVIII/2005 z dnia 19 października 2005 r. Rady Miasta Rybnika.

W razie pytań proszę o kontakt  - Pedagog szkolny Monika Lach, gabinet 1206 (I piętro), numer telefonu: 324221813 lub przez e-dziennik.

Ze względu na COVID-19 prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

RAR  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
ZIP ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY