ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Kierunki kształcenia

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

T E C H N I K U M    N R  1  
i m . S t a n i s ł  a w a  S t a s z i c a

(cykl kształcenia - 5 lat)

Technik elektryk - uczeń  zdobywa  wiedzę  i umiejętności  w  zakresie budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz energoelektrycznych, poznaje podstawy techniki, elektroniki i automatyki, użytkowania i obsługi urządzeń elektronicznych oraz dodatkowo specyfikę działania elektrycznych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A.,
JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

 

Technik mechanik uczeń organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji technicznej. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A.,
JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik mechatronik – uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny mechatroniki, będącej nową interdyscyplinarną specjalnością, która łączy trzy kierunki: mechanikę, elektronikę i informatykę. Jest zawodem umożliwiającym rozwijanie zainteresowań w kierunkach automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki pojazdów samochodowych. 
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A.,
JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik mechatronik (oddział dwujęzyczny) – Na kierunku technik mechatronik dwa przedmioty będą prowadzone w języku angielskim. Uczeń dopasowuje elementy, podzespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemow mechatronicznych. Przygotowuje je do montażu, nadzoruje montaż i demontaż. Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Projektuje i programuje urządzenia i proste ukłądy mechatroniczne. Korzysta z nowoczesnych technik sterowania opartych na elektronice, informatyce, mechatronice i automatyce. Sporządza dokumentację techniczną. 
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A.,
JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik robotyk – uczeń montuje urządzenia i systemy robotyki. Uruchamia i obsługuje urządzenia i systemy robotyki. Obsługuje urządzenia i systemy robotyki. Projektuje i programuje urządzenia i systemy robotyki. Eksploatuje urządzenia i systemy robotyki. Diagnozuje i konserwuje urządzenia i systemy robotyki.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A.,
JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – uczeń dopasowuje, montuje, eksploatuje, naprawia i konserwuje urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła. Dokonuje programowania i regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Montuje i instaluje parowniki, sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne. Wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów lub systemow klimatyzacyjnych. Dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych. 
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A.,
JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – to zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ realizowanych jest coraz więcej inwestycji, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. 
 

Technik informatyk - charakteryzuje się dużą mobilnością, można go wykonywać wszędzie  tam,  gdzie  jest wprowadzona informatyzacja. Zawód obejmuje  eksploatację  sprzętu  komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy, konserwację oraz naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Do obowiązków zawodowych należy administrowanie bazami danych, nadzorowanie pracy sieci komputerowych i sprzętu.


Technik pojazdów samochodowych – jest kontynuacją zawodu mechanik samochodowy, uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może być zatrudniony w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów, salonach sprzedaży samochodów oraz fabrykach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów.
 

Technik spedytor  oraz Technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego sekcja "lekkoatletyka" –  organizuje transport kolejowy,  samochodowy, wodny  lub  lotniczy towarów w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła. 
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w JSK Sp  z o.o.

Technik automatyk - jest specjalistą, którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Technik automatyk, może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów automatyki, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, a także na liniach produkcyjnych w zaumatyzowanych zakładach i fabrykach.
Możliwość pracy w górnictwie PGG S. A., JSW S.A., JSK Sp. z o.o.
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 im. Stanisława Staszica

(cykl kształcenia - 3 lata)

Mechanik - monter maszyn i urządzeń - zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie mechanika - montera maszyn i urządzeń górniczych. Wykonuje przeglądy, konserwacje
i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych szczególnie górnictwa podziemnego.
 

Elektromechanik pojazdów samochodowych – diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Absolwent może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w firmie HYUNDAI.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY