ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
SZO dla szkoły młodzieżowej

Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania
  1. Rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.
  2. Formułowanie oceny, która ma na celu poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
  3. Wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego słuchacza oraz przygotowanie do samodzielnej pracy i planowanie swojego rozwoju.
  4. Wdrażanie do systematycznej samokontroli i oceny swoich osiągnięć.
  5. Motywowanie słuchacza do dalszej pracy.
  6. Dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach słuchacza.
  7. Wykorzystanie osiągnięć edukacyjnych w kreowaniu zachowań pożądanych społecznie.
  8. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY