ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Projekt mech/mech

 

II nabór do projektu "Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle"
- 15.10.2021r. -  zaproszenie do składania formularzy aplikacyjnych 
- 15.10.2021r. - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Nazwa projektu:" Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyślew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego :

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 730 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 621 010,00 zł

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości edukacji w rybnickich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami poprzez rozwijanie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno - gospodarczym. Projekt dotyczy operacji typu: dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Kształcenie zawodowe uczniów. Projekt ten  będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych na terenie Rybnika i woj. śląskiego. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik, a także nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 Celem projektu jest:

Poprawa efektywności kształcenia w zawodzie „technik mechanik” oraz „technik mechatronik”, doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację staży, kursów, zajęć dodatkowych i szkoleń oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu dostosowanych do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Wsparciem zostanie objętych 100 uczniów i 8 nauczycieli.
Planowane efekty:

Plakat projektu
Plakat promocyjny
Zaproszenie do składania formularzy aplikacyjnych
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4 
Załącznik 5 
Załącznik 6
Załącznik 7
Załacznik7a
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załacznik 11

Wróć do strony głównej

PARTNERZY