ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Projekt mech/mech

Nazwa projektu:" Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle"
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 730 600,00 zł

Dofinansowanie projektu: 694 070,00 zł

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości edukacji w rybnickich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami poprzez rozwijanie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno - gospodarczym. Projekt dotyczy operacji typu: dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Kształcenie zawodowe uczniów. Projekt ten  będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych na terenie Rybnika i woj. śląskiego. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik, a także nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów poprzez organizację staży zawodowych oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu dostosowanych do nowej podstawy programowej szkolnictwa branżowego, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczestników.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY