ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Wyprawka szkolna 2019/2020

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
„WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020”

Pomoc kierowana jest do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

branżowej szkoły I stopnia,

klasy I pięcioletniego technikum,

klas I, II, III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczonej niepełnosprawności:

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6 ) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Informacja dla uczniów klas pierwszych:

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy pobrać oraz złożyć do pedagoga szkolnego Moniki Lach (gab.44, I piętro) w terminie do 4 września 2019 r. (środa). 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. ), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt  – Pedagog szkolny Monika Lach, gabinet 44 (I piętro), numer telefonu: 32 42 21 813

Wróć do strony głównej

PARTNERZY